Bonifikata od opłaty rocznej

Jakie dokumenty
1. Wniosek w sprawie naliczenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Druk dostępny w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu brutto:

  • zaświadczenie o dochodach za ostatni kwartał roku poprzedniego
    • dokumenty potwierdzające wysokość emerytury, renty
    • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
    • zaświadczenie o dochodzie gospodarstwa rolnego
    • inne stanowiące o sytuacji finansowej Wnioskodawcy


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Dodatkowe informacje
Bonifikata opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku, poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Główneg
o Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana do celów mieszkaniowych. Wysokość bonifikaty - 50%.